Institutia Prefectului Mehedinti
 
Romana

Institutia Prefectului

  Legislaţie
  Conducerea
  Agenda prefectului
  Organizare
  Programe şi strategii
  Rapoarte şi studii
  Ordinele prefectului
  Comisii de specialitate
  Servicii publice deconcentrate
  Afaceri Europene
  Transparenţă şi calitate în administraţia publică prin social media
  Acreditare presă


Serviciile noastre

  Contact
  Program audienţe M.A.I.
  Comunicate de presă
  Serviciul Paşapoarte
  Serviciul Permise Auto şi Inmatriculări
  Apostila
  Legături utile
  Media


Documente publice

  Transparenţă decizională
  Informaţii de interes public
  Declaraţii de avere şi interese
  Protecţia datelor cu caracter personal


Ultimele 10 comunicate de presa
emise de Institutia Prefectului Mehedinti
in format XML 2.0

Comunicatele de presa in format XML 2.0

LEGE nr.477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

EMITENT:     PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr.1.105 din 26 noiembrie 2004

Întrucât s-au identificat fapte generatoare de lipsa de integritate publica în rândul consilierilor încadraţi la cabinetul demnitarului şi, de asemenea, s-a identificat necesitatea ca şi alte categorii de personal sa beneficieze de prevederile Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduita a funcţionarilor publici, ca lege-cadru pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice, ţinând seama de faptul ca aplicarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, a avut ca obiect doar atribuţiile prevăzute la art. 2 alin. (3) şi ca, implicit sau expres, prin prevederile art. 6, personalul cu atribuţii de gestiune a mijloacelor fixe şi inventarului din cadrul compartimentelor administrative are şi atribuţii ca membri în comisiile de selecţie în achiziţiile publice, în conformitate cu prevederile Recomandarii nr.10/2000 a Consiliului de Miniştri al Consiliului Europei,

Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAP. I

Domeniul de aplicare şi principii generale

ART. 1

Domeniul de aplicare

(1) Codul de conduita a personalului din autorităţile şi instituţiile publice, denumit în continuare cod de conduita, reglementează normele de conduita profesională a personalului contractual.

(2) Normele de conduita profesională prevăzute de prezentul cod de conduita sunt obligatorii pentru personalul contractual din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, încadrat în baza prevederilor Legii nr.53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare, cu excepţia persoanelor alese sau numite politic.

ART. 2

Obiective

Obiectivele prezentului cod de conduita urmăresc sa asigure creşterea calităţii serviciului public, o buna administrare în realizarea interesului public, precum şi eliminarea birocratiei şi a faptelor de corupţie din administraţia publica, prin:

a) reglementarea normelor de conduita profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei publice şi al personalului contractual;

b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit sa se aştepte din partea personalului contractual în exercitarea funcţiei;

c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi personalul contractual din administraţia publica, pe de o parte, şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice, pe de alta parte.

ART. 3

Principii generale

Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual sunt următoarele:

a) prioritatea interesului public - principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;

b) asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în fata autorităţilor şi instituţiilor publice - principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;

c) profesionalismul - principiu conform căruia personalul contractual are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine şi conştiinciozitate;

d) imparţialitatea şi nediscriminarea - principiu conform căruia angajaţii contractuali sunt obligaţi sa aibă o atitudine obiectivă, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;

e) integritatea morala - principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis sa solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;

f) libertatea gandirii şi a exprimarii - principiu conform căruia personalul contractual poate sa-şi exprime şi sa-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;

g) cinstea şi corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul contractual trebuie sa fie de buna-credinţa şi sa acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu;

h) deschiderea şi transparenta - principiu conform căruia activităţile desfăşurate de angajaţii contractuali în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizarii cetăţenilor.

ART. 4

Termeni

În înţelesul prezentei legi, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) personal contractual ori angajat contractual - persoana numita într-o funcţie în autorităţile şi instituţiile publice în condiţiile Legii nr.53/2003, cu modificările ulterioare;

b) funcţie - ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de autoritatea sau instituţia publica, în temeiul legii, în fişa postului;

c) interes public - acel interes care implica garantarea şi respectarea de către instituţiile şi autorităţile publice a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, legislaţia interna şi tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficientei, eficacitatii şi economicitatii cheltuirii resurselor;

d) interes personal - orice avantaj material sau de alta natura, urmărit ori obţinut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către personalul contractual prin folosirea reputaţiei, influentei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces, ca urmare a exercitării atribuţiilor funcţiei:

e) conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al angajatului contractual contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenta şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute;

f) informaţie de interes public - orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezulta din activităţile unei autorităţi publice ori instituţii publice, indiferent de suportul ei;

g) informaţie cu privire la date personale - orice informaţie privind o persoana identificata sau identificabila.

CAP. II

Norme generale de conduita profesională a personalului contractual

ART. 5

Asigurarea unui serviciu public de calitate

(1) Personalul contractual are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practica, în scopul realizării competentelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului.

(2) În exercitarea funcţiei personalul contractual are obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenta administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.

ART. 6

Respectarea Constituţiei şi a legilor

(1) Angajaţii contractuali au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, sa respecte Constituţia, legile tarii şi sa acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

(2) Personalul contractual trebuie sa se conformeze dispoziţiilor legale privind restrangerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute.

ART. 7

Loialitatea fata de autorităţile şi instituţiile publice

(1) Personalul contractual are obligaţia de a apara cu loialitate prestigiul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

(2) Angajaţilor contractuali le este interzis:

a) sa exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legatura cu activitatea autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

b) sa facă aprecieri în legatura cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care autoritatea sau instituţia publica în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens;

c) sa dezvaluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;

d) sa dezvaluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă aceasta dezvaluire este de natura sa atragă avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici sau angajaţi contractuali, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;

e) sa acorde asistenta şi consultanţa persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de acţiuni juridice ori de alta natura impotriva statului sau autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.

(3) Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplica şi după încetarea raportului de munca, pentru o perioada de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

(4) Prevederile prezentului cod de conduita nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a personalului contractual de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.

ART. 8

Libertatea opiniilor

(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.

(2) În activitatea lor angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lasa influentati de considerente personale.

(3) În exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie sa aibă o atitudine concilianta şi sa evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

ART. 9

Activitatea publica

(1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masa se asigura de către persoanele desemnate în acest sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii.

(2) Angajaţii contractuali desemnaţi sa participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea sau mandatul dat de demnitarul în cabinetul căruia sunt încadraţi.

(3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii contractuali pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul ca opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.

ART. 10

Activitatea politica

În exercitarea funcţiei deţinute, personalului contractual îi este interzis:

a) sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

b) sa furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publica;

c) sa colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cat şi în afară acestora, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;

d) sa afiseze în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice însemne ori obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

ART. 11

Folosirea imaginii proprii

În considerarea funcţiei pe care o deţine, personalul contractual are obligaţia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.

ART. 12

Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei

(1) În relaţiile cu personalul contractual şi functionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, angajaţii contractuali sunt obligaţi sa aibă un comportament bazat pe respect, buna-credinţa, corectitudine şi amabilitate.

(2) Personalul contractual are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi ale persoanelor cu care intra în legatura în exercitarea funcţiei, prin:

a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;

b) dezvaluirea aspectelor vieţii private;

c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

(3) Personalul contractual trebuie sa adopte o atitudine impartiala şi justificată pentru rezolvarea clara şi eficienta a problemelor cetăţenilor. Personalul contractual are obligaţia sa respecte principiul egalităţii cetăţenilor în fata legii şi a autorităţii publice, prin:

a) promovarea unor soluţii coerente, conform principiului tratamentului nediferentiat, raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;

b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, varsta, sexul sau alte aspecte.

ART. 13

Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale

(1) Personalul contractual care reprezintă autoritatea sau instituţia publica în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional are obligaţia sa promoveze o imagine favorabilă tarii şi autorităţii sau instituţiei publice pe care o reprezintă.

(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţii contractuali au obligaţia de a nu exprima opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.

(3) În deplasarile în afară tarii, personalul contractual este obligat sa aibă o conduita corespunzătoare regulilor de protocol şi sa respecte legile şi obiceiurile tarii gazda.

ART. 14

Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor

Angajaţii contractuali nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natura politica, care le pot influenta imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o recompensa în raport cu aceste funcţii.

ART. 15

Participarea la procesul de luare a deciziilor

(1) În procesul de luare a deciziilor angajaţii contractuali au obligaţia sa acţioneze conform prevederilor legale şi sa îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi impartial.

(2) Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu promite luarea unei decizii de către autoritatea sau instituţia publica, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.

ART. 16

Obiectivitate în evaluare

(1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii contractuali au obligaţia sa asigure egalitatea de sanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual din subordine.

(2) Personalul contractual de conducere are obligaţia sa examineze şi sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aproba avansari, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice forma de favoritism ori discriminare.

(3) Personalul contractual de conducere are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcţiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la art. 3.

ART. 17

Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute

(1) Personalul contractual are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.

(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, personalul contractual nu poate urmări obţinerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

(3) Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu interveni sau influenta vreo ancheta de orice natura, din cadrul instituţiei sau din afară acesteia, în considerarea funcţiei pe care o deţin.

(4) Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu impune altor angajaţi contractuali sau funcţionari publici sa se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promitandu-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

ART. 18

Utilizarea resurselor publice

(1) Personalul contractual este obligat sa asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, sa evite producerea oricărui prejudiciu, actionand în orice situaţie ca un bun proprietar.

(2) Personalul contractual are obligaţia sa folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute.

(3) Personalul contractual trebuie sa propună şi sa asigure, potrivit atribuţiilor care îi revin, folosirea utila şi eficienta a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

(4) Personalului contractual care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice îi este interzis sa folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii sau a instituţiei publice pentru realizarea acestora.

ART. 19

Limitarea participării la achiziţii, concesionari sau închirieri

(1) Orice angajat contractual poate achizitiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:

a) când a luat cunostinta, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează sa fie vândute;

b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;

c) când poate influenta operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplica în mod corespunzător şi în cazul concesionarii sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publica ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.

(3) Angajaţilor contractuali le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publica sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica în mod corespunzător şi în cazul realizării tranzacţiilor prin interpus sau în situaţia conflictului de interese.

CAP. III

Coordonarea şi controlul aplicării normelor de conduita profesională pentru personalul contractual

ART. 20

Rolul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Afacerilor Externe şi Autorităţii Naţionale de Control

(1) Ministerul Administraţiei şi Internelor coordonează şi controlează aplicarea normelor prevăzute de prezentul cod de conduita, exercitând următoarele atribuţii:

a) urmăreşte aplicarea şi respectarea în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice a prevederilor prezentului cod de conduita;

b) soluţionează petitiile şi sesizările primite privind încălcarea prevederilor prezentului cod de conduita sau le transmite spre soluţionare organului competent, conform legii;

c) formulează recomandări de soluţionare a cazurilor cu care a fost sesizat;

d) elaborează studii şi cercetări privind respectarea prevederilor prezentului cod de conduita;

e) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care au ca scop promovarea şi apărarea intereselor legitime ale cetăţenilor în relaţia cu personalul din administraţia publica, cu excepţia funcţionarilor publici.

(2) Prin activitatea sa Ministerul Administraţiei şi Internelor nu poate influenta derularea procedurii disciplinare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, desfasurata în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003, cu modificările ulterioare.

(3) Pentru personalul contractual, diplomatic şi auxiliar, din cadrul aparatului intern şi extern al Ministerului Afacerilor Externe, acest minister aplica în mod corespunzător prevederile alin. (1) şi (2).

(4) Pentru personalul contractual al autorităţilor şi instituţiilor din cadrul administraţiei publice centrale şi administraţiei publice autonome, cu excepţia prefecturilor, Autoritatea Nationala de Control aplica în mod corespunzător prevederile alin. (1) şi (2).

ART. 21

Sesizarea

(1) Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Afacerilor Externe şi Autoritatea Nationala de Control pot fi sesizate de orice persoana cu privire la:

a) încălcarea prevederilor prezentului cod de conduita de către angajaţii contractuali;

b) constrângerea sau ameninţarea exercitată asupra angajatului contractual pentru a-l determina sa încalce dispoziţiile legale în vigoare ori sa le aplice necorespunzător.

(2) Sesizarea prevăzută la alin. (1) nu exclude sesizarea organului disciplinar competent, potrivit legii, din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.

(3) Angajaţii contractuali nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciati în nici un fel pentru sesizarea cu buna-credinţa a organelor disciplinare competente, în condiţiile legii.

(4) Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Afacerilor Externe şi Autoritatea Nationala de Control vor verifica actele şi faptele pentru care au fost sesizate, cu respectarea confidenţialităţii privind identitatea persoanei care a făcut sesizarea.

(5) Sesizările înaintate Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Afacerilor Externe şi Autorităţii Naţionale de Control vor fi centralizate într-o baza de date la Ministerul Administraţiei şi Internelor, necesară pentru:

a) identificarea cauzelor care determina încălcarea normelor de conduita profesională;

b) identificarea modalităţilor de prevenire a încălcării normelor de conduita profesională;

c) adoptarea măsurilor privind reducerea şi eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale.

ART. 22

Soluţionarea sesizării

(1) Rezultatele activităţii de centralizare a sesizarilor sau petitiilor se consemnează într-un raport pe baza căruia Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Afacerilor Externe şi Autoritatea Nationala de Control vor formula recomandări către autoritatea administraţiei publice sau instituţia respectiva din sectorul bugetar cu privire la modul de corectare a deficienţelor constatate.

(2) Recomandările Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Afacerilor Externe şi Autorităţii Naţionale de Control vor fi comunicate:

a) angajatului contractual sau persoanei care a formulat sesizarea;

b) angajatului contractual care face obiectul sesizării;

c) conducatorului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea angajatul contractual care face obiectul sesizării.

(3) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data soluţionării, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a comunica autorităţilor competente în monitorizarea implementarii şi aplicării prezentului cod de conduita, conform prevederilor art. 20, modul de soluţionare a măsurilor prevăzute în recomandare.

(4) În cazul în care în situaţia sesizată este implicat conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori adjunctii acestuia, recomandarea autorităţilor competente în monitorizarea implementarii şi aplicării prezentului cod de conduita va fi transmisă şi structurii ierarhic superioare instituţiei sau autorităţii publice ori, după caz, primului-ministru.

ART. 23

Publicitatea cazurilor sesizate

(1) Raportul anual cu privire la Standardul de conduita a personalului contractual, care se întocmeşte de autorităţile competente în monitorizarea implementarii şi aplicării prezentului cod de conduita, se prezintă Guvernului şi trebuie sa cuprindă şi următoarele date:

a) numărul şi obiectul sesizarilor privind cazurile de încălcare a normelor de conduita profesională;

b) categoriile şi numărul de angajaţi contractuali care au încălcat normele de conduita morala şi profesională;

c) cauzele şi consecinţele nerespectării prevederilor prezentului cod de conduita;

d) evidentierea cazurilor în care personalului contractual i s-a cerut sa acţioneze sub presiunea factorului politic;

e) recomandările propuse;

f) autorităţile sau instituţiile publice care nu au respectat recomandările.

(2)Autorităţile competente în monitorizarea implementarii şi aplicării prezentului cod de conduita pot sa prezinte în raportul anual, în mod detaliat, unele cazuri care prezintă un interes deosebit pentru opinia publica.

(3) Raportul se publica pe pagina de Internet a autorităţilor prevăzute la alin. (1), iar publicarea se anunta prin comunicat difuzat printr-o agenţie de presa.

CAP. IV

Dispoziţii finale

ART. 24

Răspunderea

(1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului cod de conduita atrage răspunderea disciplinară a personalului contractual, în condiţiile legii.

(2) Organele cu atribuţii disciplinare au competenta de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului cod de conduita şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare în condiţiile <LLNK 12003    53 10 201   0 17>Legii nr.53/2003, cu modificările ulterioare.

(3) În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii.

(4) Personalul contractual răspunde patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduita profesională, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

ART. 25

Armonizarea regulamentelor interne de organizare şi funcţionare

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autorităţile şi instituţiile publice vor armoniza regulamentele interne de organizare şi funcţionare sau codurile de conduita specifice, potrivit dispoziţiilor prezentului cod de conduita, în funcţie de domeniul lor de activitate.

ART. 26

Asigurarea publicităţii

Pentru informarea cetăţenilor compartimentele de relaţii publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice au obligaţia de a asigura publicitatea şi de a afişa codul de conduita la sediul autorităţilor sau instituţiilor publice, într-un loc vizibil.

ART. 27

Intrarea în vigoare

Prezenta lege intra în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Aceasta lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR VALER DORNEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI NICOLAE VsCsROIU


Bucureşti, 8 noiembrie 2004. Nr. 477.


Legături utile

  Preşedintele României
  Parlamentul României
  Guvernul României
  Ministerul Afacerilor Interne
  Registrul Unic al Transparenţei Intereselor
  Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
  E-guvernare
  Prefecturi
  SISOP - Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale
  SOLVIT - Rezolvarea eficienta a problemelor in Europa


Judeţul Mehedinţi

Unităţi administrativ teritoriale
Harta interactiva a judetului Mehedinti
Proiectul RO-NET - Construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structuraleE-Guvernare