Institutia Prefectului Mehedinti
 
Romana

Institutia Prefectului

  Legislaţie
  Conducerea
  Agenda prefectului
  Organizare
  Programe şi strategii
  Rapoarte şi studii
  Ordinele prefectului
  Comisii de specialitate
  Servicii publice deconcentrate
  Afaceri Europene
  Transparenţă şi calitate în administraţia publică prin social media
  Acreditare presă


Serviciile noastre

  Contact
  Program audienţe M.A.I.
  Comunicate de presă
  Serviciul Paşapoarte
  Serviciul Permise Auto şi Inmatriculări
  Apostila
  Legături utile
  Media


Documente publice

  Transparenţă decizională
  Informaţii de interes public
  Declaraţii de avere şi interese
  Protecţia datelor cu caracter personal


Ultimele 10 comunicate de presa
emise de Institutia Prefectului Mehedinti
in format XML 2.0

Comunicatele de presa in format XML 2.0

ATRIBUŢIILE PREFECTULUI
 
Prefectul conduce instituţia şi serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul judeţului, exercitându-şi autoritatea şi competenţa prevăzute de lege, îndeplinind, în calitate de reprezentant al Guvernului următoarele atribuţii principale:
a) asigură, la nivelul judeţului, aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a  ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice;
b) acţionează pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare şi dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile ce îi revin, potrivit legii;
c) acţionează pentru menţinerea climatului de pace socială şi a unei comunicări permanente cu toate nivelurile instituţionale şi sociale, acordând o atenţie constantă prevenirii tensiunilor sociale; 
d) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru determinarea priorităţilor de dezvoltare teritorială;
e) verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului judeţean, ale consiliului local sau ale primarului;
f)  asigură, împreună cu autorităţile şi organele abilitate, ducerea la îndeplinire, în condiţiile stabilite prin lege, a măsurilor de pregătire şi intervenţie pentru situaţii de urgenţă;
g) dispune, în calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, măsurile care se impun pentru prevenirea şi gestionarea acestora şi foloseşte în acest sens sumele special prevăzute în bugetul propriu cu această destinaţie;
h) utilizează, în calitate de şef al protecţiei civile, fondurile special alocate de la bugetul de stat şi baza logistică de intervenţie în situaţii de criză, în scopul desfăşurării în bune condiţii a acestei activităţi;
i)  dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea infracţiunilor şi apărarea drepturilor şi a siguranţei cetăţenilor, prin organele legal abilitate;
j)  dispune măsuri de aplicare a politicilor naţionale hotărâte de Guvern şi a politicilor de integrare europeană, cu avizul M.A.E.;
k)  hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu instituţii similare din ţară şi din străinătate, în vederea promovării intereselor comune;  
l)  exercită, în exclusivitate, capacitatea juridica de drept public a Instituţiei Prefectului;
m) asigură folosirea, în condiţiile legii, a limbii materne în raporturile dintre cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale şi serviciile publice deconcentrate în unităţile administrativ - teritoriale, în care aceştia au o pondere de peste 20 %;
n) solicită primarului sau preşedintelui consiliului judeţean, după caz, convocarea unei şedinţe extraordinare a consiliului local, sau a consiliului judeţean, în cazuri care necesită adoptarea unor măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea, sau înlăturarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizotiilor, precum şi pentru apărarea ordinii şi liniştii publice;
o) solicită convocarea de îndată a consiliului local sau a consiliului judeţean în caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor unităţilor administrativ-teritoriale;
p) verifică măsurile întreprinse de primar sau de preşedintele consiliului judeţean în calitatea lor de reprezentanţi ai statului în unitatea administrativ-teritorială şi poate sesiza organele competente în vederea stabilirii măsurilor necesare, în condiţiile legii;
q) propune miniştrilor şi conducătorilor celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul judeţului, sancţionarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate din subordinea acestora;
r)  dispune convocarea Colegiului prefectural cel puţin o dată pe lună şi oricând se consideră necesar;
s) aprobă, în calitate de ordonator terţial de credite, bugetul instituţiei prefectului;
t)  aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei prefectului, precum şi organigrama, cu încadrarea în numărul şi structura posturilor alocate de către ordonatorul principal de credite;
u) numeşte, sancţionează şi dispune modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu, sau după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul pentru care are, potrivit legii, competenţa de numire;
v) acţionează pentru apărarea ordinii de drept, a liniştii publice şi siguranţei cetăţeanului, precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, în condiţiile prevăzute de lege;
w) asigură împreună cu autorităţile şi organele abilitate, pregătirea şi aducerea la îndeplinire a măsurilor care nu au caracter militar, precum şi a celor de protecţie civilă;
x) stabileşte, prin ordin, şi alte atribuţii pentru structurile de specialitate ale instituţiei prefectului, în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiţii a atribuţiilor care i-au fost conferite prin reglementările legale;
y) prefectul poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de celelalte acte normative, precum şi sarcini stabilite de Guvern, Primul – ministru, ministrul afacerilor interne;
z) prefectul poate stabili, prin ordin, atribuţii pentru subprefecţi şi poate delega, de asemenea, prin ordin, competenţele de coordonare a compartimentelor din cadrul instituţiei prefectului. Aceste ordine se comunică Ministerului Afacerilor Interne.

Legături utile

  Preşedintele României
  Parlamentul României
  Guvernul României
  Ministerul Afacerilor Interne
  Registrul Unic al Transparenţei Intereselor
  Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
  E-guvernare
  Prefecturi
  SISOP - Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale
  SOLVIT - Rezolvarea eficienta a problemelor in Europa


Judeţul Mehedinţi

Unităţi administrativ teritoriale
Harta interactiva a judetului Mehedinti
Proiectul RO-NET - Construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structuraleE-Guvernare